ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อ 1. การบังคับใช้

1.1 ข้อเสนอทั้งหมดการยืนยันการสั่งซื้อและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายโดย "BSLBATT" (Best Solution Lithium Battery) (ต่อไปนี้: "BSLBATT") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปเหล่านี้ การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ (เช่นเงื่อนไขการซื้อทั่วไปของลูกค้า) จะไม่รวมอยู่อย่างชัดเจน ข้อกำหนดที่เบี่ยงเบนและเงื่อนไขการซื้อทั่วไปใด ๆ ของลูกค้ามีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการซื้อที่เบี่ยงเบนดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างชัดแจ้งจาก BSLBATT เป็นลายลักษณ์อักษรและเฉพาะสำหรับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการที่พวกเขาได้รับการยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่น ๆ ได้รับการยกเว้นอย่างชัดเจนโดย BSLBATT

1.2 การยอมรับข้อเสนอและ / หรือการสั่งซื้อหมายความว่าลูกค้ายอมรับการบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปเหล่านี้

1.3 คำสั่งซื้อและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลผูกพัน BSLBATT ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับและยืนยันโดย BSLBATT เป็นลายลักษณ์อักษร BSLBATT ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งโดยไม่ต้องระบุเหตุผล BSLBATT ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธดังกล่าว

ข้อ 2. ข้อเสนอ / ข้อตกลง

2.1 ข้อเสนอทั้งหมดของ BSLBATT และราคาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อเสนอเหล่านั้นเป็นข้อเสนอที่ไม่มีข้อผูกมัดเสมอ BSLBATT ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการเพิกถอนข้อเสนอหรือเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามบทบัญญัติทางกฎหมายหรือตามราคาที่เพิ่มขึ้นโดยซัพพลายเออร์

2.2 ภาพประกอบภาพวาดข้อมูลจำเพาะของขนาดและน้ำหนักซึ่งเป็นพื้นฐานของข้อเสนอหรือการยืนยันคำสั่งซื้อตามกฎจะถูกมองว่าเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้นตราบเท่าที่ไม่ได้กำหนดให้มีผลผูกพันโดยเฉพาะ

2.3 ข้อเสนอทั้งหมดของ BSLBATT อาจได้รับการแก้ไขในภายหลังในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์และทางธุรการและข้อผิดพลาดทางวิศวกรรม

2.4 ข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ BSLBATT ได้รับการสรุปภายใต้การยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้าโดย BSLBATT BSLBATT มีสิทธิ์ปฏิเสธคำสั่งซื้อและ / หรือแนบเงื่อนไขบางประการในการจัดส่ง หากคำสั่งซื้อไม่ได้รับการยอมรับ BSLBATT จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในห้า (5) วันทำการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อและ BSLBATT จะคืนเงินให้ทันทีตามจำนวนที่จ่าย BSLBATT ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อหลังจากห้า (5) วันทำการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ

ข้อ 3 ราคาและการชำระเงิน

3.1 ราคาที่เสนอโดย BSLBATT ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเป็นไปตาม FOB China และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่งและไม่รวมภาษีที่เป็นไปได้หรือการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ ที่กำหนดโดยรัฐบาลจีนและ / หรือรัฐบาลของลูกค้าเช่นภาษีหรืออากรขาเข้าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 การชำระเงินจะชำระเต็มจำนวนก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์เว้นแต่จะมีการตกลงกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดย BSLBATT

3.3 หากลูกค้าไม่มีการชำระเงินภายในวันที่ชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ลูกค้าจะผิดนัดโดยอัตโนมัติและ BSLBATT จะมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับการชำระล่าช้า 5% ของจำนวนเงินที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายสำหรับทุกๆ วันที่การชำระล่าช้าดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายทั้งหมดในการเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระจะเป็นเงินในบัญชีของลูกค้า

3.4 หากลูกค้าผิดนัดชำระเงินใด ๆ BSLBATT มีสิทธิ์ระงับการปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์หักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ BSLBATT ค้างชำระ

3.5 หากราคาต้นทุนหรือราคาที่ BSLBATT ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่เสนอโดยบุคคลภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ทำข้อตกลงกับลูกค้าและวันที่ส่งมอบ BSLBATT จะได้รับสิทธิ์ (ตามตัวเลือก) เพื่อเพิ่มราคาตามหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ BSLBATT ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการแก้ไขและ / หรือการยกเลิกดังกล่าว ในกรณีที่ราคาเพิ่มขึ้นลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่ BSLBATT ประกาศขึ้นราคา

3.6 ข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและ BSLBATT เกี่ยวกับคุณภาพการจัดส่งหรือข้อร้องเรียนอื่น ๆ ที่ลูกค้าส่งมาจะไม่ทำให้ลูกค้าระงับการชำระเงิน

บทความ 4 การจัดส่งสินค้า

4.1 การจัดส่งจะเป็น FOB China (Incoterm 2010) เว้นแต่จะตกลงแตกต่างกันสำหรับคำสั่งซื้อเฉพาะ กรอบเวลาการจัดส่งใด ๆ ที่สื่อสารโดย BSLBATT มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้เท่านั้น หาก BSLBATT เกินระยะเวลาการจัดส่งสิ่งนี้จะไม่ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการเรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ และไม่ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือยุติข้อตกลงเว้นแต่ระยะเวลาการจัดส่งจะเกินขอบเขตดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ในกรณีนั้นลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อและ / หรือยกเลิกข้อตกลงโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร การยกเลิกหรือการยุติดังกล่าวขึ้นอยู่กับการที่ลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ส่งมอบให้ลูกค้าไปยัง BSLBATT โดยเสียค่าใช้จ่ายของลูกค้า

4.2 การยกเลิกคำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของ BSLBATT ในกรณีที่มีการยกเลิก BSLBATT จะมีสิทธิ์เรียกร้องการชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อเช่น แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหากมีการจัดส่งคำสั่งซื้อไปแล้ว แต่ไม่ได้รวบรวมหรือซื้อวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ไม่สามารถ นำไปใช้กับลูกค้ารายอื่น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าหรือหักจากจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกค้าจ่ายไปแล้ว

4.3 สินค้าที่สั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ลูกค้าระบุไว้เมื่อสั่งซื้อ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งก่อนเวลาจัดส่งลูกค้าจะต้องแจ้ง BSLBATT ถึงที่อยู่ใหม่ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาจมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและ / หรือค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ข้อ 5. การรักษาความเป็นเจ้าของ

5.1 ความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าจะไม่ส่งต่อไปยังลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะชำระราคาซื้อทั้งหมดให้กับ BSLBATT ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ความเสี่ยงใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านไปยังลูกค้า ณ เวลาที่จัดส่งตาม Incoterm ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6. การรับประกันและความรับผิด

6.1 เมื่อส่งมอบลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบทันทีว่าผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือไม่ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นลูกค้าจะต้องแจ้งให้ BSLBATT ทราบโดยเร็วที่สุดในกรณีใด ๆ ไม่เกินสาม (3) วันของการจัดส่งโดยใช้ข้อความที่ถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรระบุความเสียหายและหากเป็นไปได้ a รูปถ่าย. ความล้มเหลวในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และแจ้งให้ BSLBATT ทราบภายในเวลาที่กำหนดหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้จะต้องเป็นหลักฐานที่สรุปได้ว่า Super B มีการจัดส่งที่ได้รับการเสนอราคาเป็นที่น่าพอใจ

6.2 ในกรณีที่ลูกค้าแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบใด ๆ ไม่เป็นไปตามข้อตกลง BSLBATT (ตามตัวเลือกของลูกค้าเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ส่งคืนจากลูกค้า) มีตัวเลือกในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเพื่อคืนเงินตามมูลค่าใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใด ๆ

6.3 BSLBATT ให้การรับประกันแบบ จำกัด สามปีสำหรับความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่เวลาจัดส่ง ความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในการผลิตไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจาก (a) การสึกหรอทั่วไป (b) ไฟฟ้าลัดวงจร (c) การชาร์จไฟมากเกินไป (d) การคายประจุอย่างลึก (e) ความร้อนสูงเกินไปของผลิตภัณฑ์ BSLBATT (f) การติดตั้ง BSLBATT ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่ชำนาญในการทำงานกับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบทางเทคนิคไฟฟ้า (g) การใช้งานในทางมิชอบอื่นใดที่ขัดกับคู่มือผู้ใช้ของ BSLBATT หรือคำแนะนำด้านความปลอดภัย (ซ) การใช้งานใด ๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้น (i) การกระทำใด ๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย

6.4 ระยะเวลาการรับประกันสำหรับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภายใต้การรับประกันจะเป็นสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือส่งมอบการเปลี่ยน

6.5 ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 BSLBATT ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการรับประกันใด ๆ ที่เกิดจากแนวทางการจัดการใด ๆ ประสิทธิภาพหรือการใช้งานของ การค้าและปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันโดยเฉพาะว่าผลิตภัณฑ์จะตรงตามความต้องการของลูกค้าปฏิบัติหน้าที่เฉพาะใด ๆ หรือบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการนอกเหนือจากที่ Super B ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

6.6 ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 BSLBATT ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการรับประกันใด ๆ ที่เกิดจากการติดต่อใด ๆ ประสิทธิภาพหรือการใช้งานทางการค้าและ โดยเฉพาะปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่ผลิตภัณฑ์จะตรงตามความต้องการของลูกค้าทำหน้าที่เฉพาะใด ๆ หรือบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนโดย BSLBATT

6.7 ความรับผิดต่อลูกค้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะสิ้นสุดลงในกรณีที่ลูกค้าไม่แจ้งให้ BSLBATT ทราบถึงการมีอยู่ของข้อบกพร่องภายในสิบ (10) วันหลังจากพบข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ BSLBATT สามารถตรวจสอบได้ ความเสียหาย ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ BSLBATT จัดเก็บข้อมูลการใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงข้อมูลการชาร์จ / การคายประจุเพื่อให้ BSLBATT วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังเมื่อตรวจสอบความเสียหาย

6.8 ความรับผิดใด ๆ ของ BSLBATT สำหรับความเสียหายที่ลูกค้าได้รับนั้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะ จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติมิชอบของ BSLBATT โดยเจตนา BSLBATT ไม่สามารถรับผิดชอบต่อ (a) ความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในข้อ 6.3 ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ BSLBATT หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหรือ (b) ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือ (c) การสูญหาย ของผลกำไรหรือค่าความนิยม

6.9 ในขอบเขตที่ศาลพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกข้อจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.7 ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายเฉพาะจากลูกค้าความรับผิดของ BSLBATT สำหรับการสูญเสียทรัพย์สินความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บต่อร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) ที่เกิดขึ้น โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ BSLBATT เฉพาะในกรณีใด ๆ จะถูก จำกัด ไว้ที่จำนวนเงินที่ บริษัท ประกันภัยของ BSLBATT จ่ายให้แก่ BSLBATT ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับความเสียหายประเภทนั้น ๆ BSLBATT ได้ดำเนินการประกันความเสี่ยงบางประการตามที่อธิบายไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง นโยบายเหล่านี้มีข้อ จำกัด ตามปกติของการจ่ายเงินประกันที่จะจ่ายให้กับ BSLBATT หากและในกรณีที่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ครอบคลุม

ข้อ 7. การควบคุมการส่งออก

7.1 ลูกค้าจะต้องไม่ส่งออกข้อมูลทางเทคนิคที่ได้มาจาก BSLBATT ทั้งทางตรงและทางอ้อมภายใต้ข้อตกลงหรือผลิตภัณฑ์ BSLBATT โดยใช้ข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวไปยังสถานที่หรือในลักษณะที่ในขณะส่งออกต้องมีใบอนุญาตส่งออกหรือการอนุมัติจากรัฐบาลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนให้ดำเนินการดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมตามกฎหมายที่บังคับใช้

7.2 ผลิตภัณฑ์ของ BSLBATT ถูกกำหนดไว้โดยเนื้อแท้สำหรับวัตถุประสงค์พลเรือน (เช่นไม่ใช่ทหาร) ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ทางทหารใด ๆ เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ BSLBATT โดยเฉพาะ

7.3 BSLBATT มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาหากมีเหตุผลที่เชื่อได้ (ตามความเห็นของตน แต่เพียงผู้เดียว) ว่าการควบคุมการส่งออกหรือกฎหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอาจถูกละเมิดหากปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใด ๆ สำหรับความเสียหายหรืออื่น ๆ ให้กับลูกค้า

บทความ 8 เหตุสุดวิสัย

8.1 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยโดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใด BSLBATT ตามดุลยพินิจของตนมีสิทธิ์ที่จะระงับการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าและ / หรือยุติข้อตกลงดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการระงับดังกล่าว และ / หรือการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่ BSLBATT ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้กับลูกค้า

8.2 เหตุสุดวิสัยเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล้มเหลวใด ๆ ในการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถนำมาประกอบกับ BSLBATT หรือกับตัวกลางและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโดย BSLBATT เหตุสุดวิสัยในส่วนของ BSLBATT ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่เข้าใจได้ว่าหมายถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการนัดหยุดงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของ BSLBATT และการนัดหยุดงานระหว่างบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ BSLBATT ตลอดจนภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ BSLBATT

ข้อ 9. บทบัญญัติทั่วไป

9.1 ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามการรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข้อกำหนดข้อมูลทางธุรกิจและความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจัดหาโดย BSLBATT เมื่อได้รับการร้องขอจาก BSLBATT ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนให้กับ BSLBATT โดยชำระค่าขนส่งแล้วในสภาพที่สมบูรณ์ภายในสิบสี่ (14) วัน

9.2 โดยไม่คำนึงถึงการมีอยู่ของสิทธิในการคุ้มครองทางกฎหมายความคิดการประดิษฐ์การออกแบบและตัวอย่างทั้งหมดงานที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิ์ในการออกแบบเครื่องหมายการค้าสิทธิ์ในการคัดลอกและความลับทางการค้าและความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผลิตโดย BSLBATT หรือสร้างขึ้นภายในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและเทคนิคทั้งหมดที่ BSLBATT ใช้ในการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นจนถึงหรือขณะดำเนินการตามคำสั่งซื้อจะยังคงอยู่หรือกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ BSLBATT แต่เพียงผู้เดียวในกรณีนี้

9.3 หากข้อกำหนดอย่างน้อยหนึ่งข้อของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่นใดกับ BSLBATT ควรขัดแย้งกับบทบัญญัติทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจะกลายเป็นโมฆะและถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถเทียบเคียงได้ซึ่งกำหนดโดย BSLBATT ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ข้อ 10. กฎหมายและข้อพิพาทที่ใช้บังคับ

10.1 สิทธิภาระผูกพันข้อเสนอคำสั่งและข้อตกลงทั้งหมดที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ใช้บังคับอยู่ภายใต้กฎหมายของจีน แต่เพียงผู้เดียวโดยมีการยกเว้นกฎเกณฑ์ของกฎหมายขัดกันระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังไม่รวมการบังคับใช้ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)

10.2 ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อตกลงที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงอื่นใดที่ได้จากการนั้นจะถูกส่งไปยังศาลที่มีอำนาจในเขตอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นเว้นแต่ Super B จะเลือกที่จะ ส่งข้อพิพาทไปยังศาลที่มีอำนาจอื่น ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้ได้รับการร่างเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลใด ๆ ฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับจะมีผลเหนือกว่าในทุกกรณี