Liu Yan คณบดีแห่ง Tsinghua University Shenzhen Research Institute และ Dr. Zhang Chao เยี่ยมชมโรงงาน BSLBATT

แสดงไว้ที่นี่ ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 48V ซีรีส์ ผลิตโดยโรงงานของเราโดยใช้กระบวนการผลิตแบบลีน ค้นหาว่าโซลูชันลิเธียมไอออนของ BSLBATT ช่วยบริษัทต่างๆ ในการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะ ลดการปล่อย CO2 และสร้างความก้าวหน้าในโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนได้อย่างไร