Voorwaarden en condities

Artikel 1. toepasselijkheid

1.1 Alle aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen van producten die te koop worden aangeboden door "BSLBATT" (Best Solution Lithium Battery). (hierna: "BSLBATT") zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden (zoals de algemene inkoopvoorwaarden van de klant) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkende bedingen en eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing voor zover dergelijke afwijkende beding of inkoopvoorwaarden door BSLBATT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en alleen voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. Eventuele andere algemene voorwaarden worden door BSLBATT uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Het accepteren van een aanbieding en / of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1.3 Orders en wijzigingen daarin zijn slechts bindend voor BSLBATT indien deze schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd door BSLBATT. BSLBATT behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de uitvoering van een bestelling te weigeren. BSLBATT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een dergelijke weigering.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van BSLBATT en de daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvende aanbiedingen. BSLBATT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het aanbod te herroepen of de prijzen op elk moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit vereist is op grond van wettelijke bepalingen of op grond van prijsverhogingen door haar leveranciers.

2.2 Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van afmetingen en gewicht die ten grondslag liggen aan de aanbieding of opdrachtbevestiging, gelden in de regel slechts als richtwaarden, voor zover deze niet uitsluitend als bindend zijn aangemerkt.

2.3 Alle aanbiedingen van BSLBATT zijn onder voorbehoud van correctie achteraf in geval van fouten, inclusief typografische en administratieve fouten en technische fouten.

2.4 Een overeenkomst tussen de klant en BSLBATT komt tot stand onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling van de klant door BSLBATT. BSLBATT is gerechtigd bestellingen te weigeren en / of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal BSLBATT redelijke inspanningen leveren om de klant binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte te stellen en BSLBATT zal alle betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen. BSLBATT behoudt zich het recht voor om ook bestellingen te weigeren na vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 De door BSLBATT opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn op FOB China basis en exclusief handling- en verzendkosten en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen opgelegd door de Chinese overheid en / of de overheid van de klant, zoals belastingen of invoerrechten, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3.2 Betaling vindt plaats vóór levering van producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door BSLBATT voor een specifieke bestelling.

3.3 Indien op de op de factuur vermelde betaaldatum door de klant geen betaling heeft plaatsgevonden, is de klant automatisch in verzuim en heeft BSLBATT het recht een boete in rekening te brengen van 5% van het openstaande bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente voor elke dag dat een dergelijke betalingsachterstand voortduurt. Alle juridische kosten voor het innen van het openstaande bedrag zijn voor rekening van de klant.

3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is BSLBATT tevens gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten. De klant is niet gerechtigd om enige door BSLBATT verschuldigde bedragen te verrekenen.

3.5 Indien de kostprijs of de prijzen waartegen BSLBATT onderdelen, producten en / of diensten afneemt die door derden worden aangeboden aan verandering onderhevig zijn tussen de dag waarop de overeenkomst met de klant is aangegaan en de dag van levering, is BSLBATT gerechtigd (naar eigen keuze) om de prijs dienovereenkomstig te verhogen of om de bestelling te annuleren. BSLBATT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit een dergelijke wijziging en / of annulering. In geval van een dergelijke prijsverhoging heeft de klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren binnen tien (10) dagen nadat BSLBATT de prijsverhoging heeft aangekondigd.

3.6 Geschillen tussen de klant en BSLBATT over kwaliteit, levering of enige andere door de klant ingediende klacht geven de klant niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt FOB China (Incoterm 2010), tenzij anders overeengekomen voor een specifieke bestelling. Eventuele leveringstermijnen die door BSLBATT worden meegedeeld, zijn slechts indicatief. Indien BSLBATT de leveringstermijn overschrijdt, geeft dit de klant geen recht op enige schadevergoeding, noch geeft het de klant het recht om de bestelling van de klant te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de leveringstermijn zodanig aantoonbaar is overschreden. dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst nakomt. De klant heeft in dat geval het recht de bestelling te annuleren en / of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden. Een dergelijke annulering of beëindiging is onderhevig aan de voorwaarde dat de klant alle producten die al aan de klant zijn geleverd, op kosten van de klant terugstuurt naar BSLBATT.

4.2 Annulering van bestellingen is onderworpen aan de schriftelijke bevestiging van BSLBATT. In geval van annulering heeft BSLBATT het recht om een ​​vergoeding te eisen van de kosten die het heeft moeten maken met betrekking tot de bestelling, zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten als de bestelling al is verzonden maar niet is opgehaald of aankoop van grondstoffen of componenten die niet kunnen worden afgehaald. worden gebruikt voor andere klanten. Dergelijke kosten komen voor rekening van de klant of worden verrekend met het reeds door de klant betaalde bedrag.

4.3 De bestelde producten worden geleverd op het adres zoals aangegeven door de klant bij bestelling. Als de klant het afleveradres wil wijzigen vóór het moment van verzending, moet de klant BSLBATT hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Een adreswijziging kan gepaard gaan met administratiekosten en / of hogere administratiekosten en verzendkosten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de aan de klant geleverde producten gaat pas over op de klant nadat de klant de volledige koopprijs aan BSLBATT heeft betaald zoals bepaald in de overeenkomst. Ieder risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering over op de klant conform de geldende Incoterm.

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 De klant is verplicht bij aflevering direct te controleren of de producten tijdens transport zijn beschadigd. Indien dergelijke schade is ontstaan, dient de klant BSLBATT hiervan zo spoedig mogelijk, in ieder geval niet later dan drie (3) dagen na levering, op de hoogte te stellen door middel van een nauwkeurige, schriftelijke verklaring, met vermelding van de schade en waar mogelijk een fotograaf. Het niet inspecteren van de producten en het niet binnen de gestelde tijd informeren van BSLBATT of het op enig moment gebruiken van de producten vormt het onomstotelijke bewijs dat Super B naar tevredenheid heeft geleverd.

6.2 In het geval de klant aantoont dat een van de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft BSLBATT (naar eigen keuze, na ontvangst van die producten door de klant) de keuze om deze producten te repareren of te vervangen door nieuwe producten. , dan wel de factuurwaarde, exclusief eventuele verzendkosten, te restitueren.

6.3 BSLBATT verleent een beperkte garantie van drie jaar voor schade veroorzaakt door fabricagefouten vanaf het moment van levering. Schade veroorzaakt door fabricagefouten omvat geen schade als gevolg van (a) algemene slijtage, (b) kortsluiting, (c) overladen, (d) diepe ontlading, (e) oververhitting van BSLBATT-producten (f) installatie van de BSLBATT product door personen die niet bekwaam zijn om met elektrotechnische apparaten of componenten te werken, (g) elk ander onrechtmatig gebruik in strijd met de gebruikershandleiding van BSLBATT of de veiligheidsinstructie, (h) elk gebruik dat in strijd is met de productspecificaties van dat product; (i) overmacht.

6.4 De garantieperiode voor onderdelen van het product die onder garantie zijn gerepareerd of vervangen, bedraagt ​​twaalf (12) maanden vanaf de datum van reparatie of levering van het vervangende onderdeel.

6.5 Behalve zoals gespecificeerd in de clausule 6.3 en 6.4 geeft BSLBATT geen garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of enige garantie die voortvloeit uit een handelswijze, uitvoering of gebruik van trade en wijst in het bijzonder elke verklaring of garantie af dat het product zal voldoen aan de eisen van de klant, een specifieke functie zal vervullen of een gewenst resultaat zal bereiken anders dan uitdrukkelijk schriftelijk vermeld door Super B.

6.6 Behalve zoals gespecificeerd in clausule 6.3 geeft BSLBATT geen garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of enige garantie die voortvloeit uit enige manier van handelen, uitvoeren of gebruik van handel en wijst specifiek elke verklaring of garantie af dat het product zal voldoen aan de eisen van de klant, een specifieke functie zal vervullen of een gewenst resultaat zal bereiken anders dan uitdrukkelijk schriftelijk vermeld door BSLBATT.

6.7 Iedere aansprakelijkheid jegens de klant vervalt in ieder geval indien de klant BSLBATT niet binnen tien (10) dagen na ontdekking van het defect schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van het bestaan ​​van het defect, zodat BSLBATT dit kan onderzoeken de schade. Sommige producten van BSLBATT slaan elektronisch gebruiksgegevens op, inclusief oplaad- / ontlaadgegevens, om BSLBATT in staat te stellen dergelijke gegevens met terugwerkende kracht te analyseren bij het onderzoeken van schade.

6.8 Iedere aansprakelijkheid van BSLBATT voor door de klant geleden schade is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende producten, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van BSLBATT. BSLBATT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor (a) schade veroorzaakt door een van de omstandigheden genoemd in clausule 6.3, leidend tot schade aan de BSLBATT-producten of aan enig ander apparaat dat zich in de buurt van die producten bevindt, of (b) gevolgschade of (c) verlies winst of goodwill.

6.9 Voor zover een rechtbank oordeelt dat de beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 6.7 niet kan worden ingeroepen tegen een bepaalde schadeclaim door de klant, is de aansprakelijkheid van BSLBATT voor verlies van eigendommen, schade aan eigendommen en lichamelijk letsel (inclusief overlijden) veroorzaakt door de toepassing van die specifieke BSLBATT-producten zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij van BSLBATT aan BSLBATT wordt uitgekeerd in overeenstemming met de verzekeringsdekking van die verzekeringspolis voor dat specifieke type schade. BSLBATT heeft zich verzekerd tegen bepaalde risico's, zoals beschreven in de respectievelijke verzekeringspolissen. Deze polissen bevatten een gebruikelijke beperking van de verzekeringsuitkering die aan BSLBATT moet worden uitbetaald indien en voor zover de gebeurtenis een gedekte gebeurtenis is.

Artikel 7. Exportcontrole

7.1 De klant zal geen technische informatie die is verkregen van BSLBATT onder de overeenkomst of enige BSLBATT-producten die dergelijke technische informatie gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks exporteren naar een locatie of op een manier die op het moment van export een exportvergunning of andere overheidsgoedkeuring vereist. zonder eerst de schriftelijke toestemming hiervoor te hebben verkregen van de betreffende overheidsinstantie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7.2 De producten van BSLBATT zijn inherent bestemd voor civiele (dwz niet-militaire) doeleinden. De klant zal de producten niet toepassen in enig militair apparaat, tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen met BSLBATT.

7.3 BSLBATT heeft het recht om een ​​bestelling op elk moment te annuleren als het reden heeft om aan te nemen (naar zijn eigen mening) dat enige toepasselijke exportcontrole of handelswetten zouden kunnen worden overtreden als het een dergelijke bestelling zou uitvoeren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schadevergoeding. voor schade of anderszins aan de klant.

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft BSLBATT, onverminderd haar overige rechten, naar eigen goeddunken het recht om de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten en / of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door de klant van een dergelijke opschorting op de hoogte te stellen. en / of schriftelijke opzegging, zonder dat BSLBATT gehouden is tot enige schadevergoeding aan de klant.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, maar niet uitsluitend, elke tekortkoming in de prestatie die niet aan BSLBATT of aan door BSLBATT ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend. Onder overmacht aan de zijde van BSLBATT wordt in ieder geval begrepen, maar niet uitsluitend, stakingen onder het personeel van BSLBATT en stakingen onder door BSLBATT ingeschakelde derden, alsmede natuurrampen en andere onverwachte gebeurtenissen buiten de wil van BSLBATT.

Artikel 9. Algemene bepalingen

9.1 De klant zal vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie, specificaties, zakelijke informatie en knowhow betreffende en verstrekt door BSLBATT. Op verzoek van BSLBATT zal de klant dit binnen veertien (14) dagen franco en in goede staat aan BSLBATT retourneren.

9.2 Ongeacht het bestaan ​​van wettelijke beschermingsrechten, alle ideeën, uitvindingen, ontwerpen en monsters, werken die worden beschermd door copyright, patenten, ontwerprechten, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen en alle knowhow of ander intellectueel eigendom met betrekking tot goederen die zijn vervaardigd door BSLBATT of gegenereerd tijdens de uitvoering van een bestelling, en alle technieken die door BSLBATT worden toegepast om de producten te vervaardigen en te ontwerpen, voorafgaand aan of na de verwerking van een bestelling, zullen altijd exclusief intellectueel eigendom van BSLBATT blijven of worden, naargelang het geval.

9.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met BSLBATT in strijd zouden zijn met enige toepasselijke wettelijke bepaling, dan komt de betreffende bepaling te vervallen en wordt deze vervangen door een door BSLBATT te formuleren wettelijk toegestane en vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Chinese recht van toepassing met uitsluiting van de regels van internationaal wetsconflict. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is eveneens uitgesloten.

10.2 Alle geschillen tussen partijen die ontstaan ​​naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of enige andere overeenkomst die daaruit voortvloeit, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij Super B daarvoor kiest. het geschil voorleggen aan een andere bevoegde rechtbank.

Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Engels. In geval van verschillen tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, prevaleert in alle gevallen de originele Engelse versie.