Pravila i uvjeti

Članak 1. Primjenjivost

1.1 Sve ponude, potvrde narudžbi i isporuke proizvoda koje nudi "BSLBATT" (najbolje rješenje litijeva baterija) na prodaju. (u daljnjem tekstu: "BSLBATT") podliježu ovim općim uvjetima prodaje. Primjenjivost bilo kojih drugih uvjeta (poput kupčevih općih uvjeta kupnje) izričito je isključena. Odstupajuće odredbe i svi opći uvjeti kupnje kupca primjenjuju se samo u onoj mjeri u kojoj je BSLBATT izričito prihvatio takve odstupajuće odredbe ili uvjete kupnje i samo za ugovor u vezi s kojim su prihvaćeni. Sve ostale opće uvjete izričito izuzima BSLBATT.

1.2 Prihvaćanje ponude i / ili stavljanje narudžbe podrazumijeva da kupac prihvaća primjenjivost ovih općih uvjeta prodaje.

1.3 Nalozi i njihove izmjene obvezuju BSLBATT samo ako ih je BSLBATT prihvatio i potvrdio u pisanom obliku. BSLBATT zadržava pravo odbiti izvršenje naloga bez navođenja razloga. BSLBATT ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi iz takvog odbijanja.

Članak 2. Ponude / sporazumi

2.1 Sve ponude BSLBATT-a i cijene i uvjeti navedeni u tim ponudama uvijek su neobvezujuće ponude. BSLBATT izričito zadržava pravo opozvati ponudu ili promijeniti cijene u bilo kojem trenutku, posebno kada je to potrebno u skladu sa zakonskim odredbama ili u skladu s cijenom koju su povećali njegovi dobavljači.

2.2 Ilustracije, crteži, specifikacije dimenzija i težine koji čine osnovu potvrde ponude ili narudžbe, u pravilu će se promatrati samo kao približne vrijednosti, ukoliko nisu isključivo označene kao obvezujuće.

2.3 Sve ponude BSLBATT-a podložne su naknadnoj ispravci u slučaju bilo kakvih pogrešaka, uključujući tiskarske i administrativne pogreške i pogreške u inženjerstvu.

2.4 Ugovor između kupca i BSLBATT-a zaključuje se pod uvjetom da BSLBATT prihvati narudžbu kupca. BSLBATT ima pravo odbiti narudžbe i / ili priložiti određene uvjete isporuke. Ako se narudžba ne prihvati, BSLBATT će uložiti razumne napore da obavijesti kupca u roku od pet (5) radnih dana od primitka narudžbe, a BSLBATT će odmah vratiti sve plaćene iznose. BSLBATT zadržava pravo također odbiti narudžbe nakon pet (5) radnih dana od primitka narudžbe.

Članak 3. Cijene i plaćanje

3.1 Cijene koje navodi BSLBATT ne uključuju PDV. Cijene su izražene na osnovi FOB u Kini i ne uključuju troškove rukovanja i otpreme, a ne uključuju moguće poreze ili druge namete koje nameće vlada Kine i / ili vlada kupca, poput poreza ili uvoznih dažbina, osim ako pismeno nije drugačije naznačeno.

3.2 Plaćanje će se izvršiti u cijelosti prije isporuke proizvoda, osim ako BSLBATT izričito drugačije ne dogovori drugačije za određenu narudžbu.

3.3 Ako kupac nije izvršio nikakvu uplatu do datuma plaćanja navedenog na računu, kupac će automatski biti zadani, a BSLBATT će imati pravo naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 5% nepodmirenog iznosa, plus zakonske kamate za svaki dan kad se tako kasno plaćanje nastavi. Sve zakonske naknade za naplatu nepodmirenog iznosa snose se na račun kupca.

3.4 Ako kupac ne izvršava nijednu uplatu, BSLBATT će također imati pravo suspendirati svoje izvršavanje tog sporazuma i povezanih sporazuma. Kupac nema pravo nadoknaditi bilo koji iznos koji duguje BSLBATT.

3.5 Ako se cijena koštanja ili cijene po kojima BSLBATT kupuje dijelove, proizvode i / ili usluge koje nude treće strane mogu promijeniti između dana na koji je sklopljen ugovor s kupcem i dana isporuke, BSLBATT će imati pravo (prema vlastitoj želji) povećati cijenu u skladu s tim ili otkazati narudžbu. BSLBATT se ne može smatrati odgovornim za štetu koja nastane izravno ili neizravno zbog takve izmjene i / ili otkazivanja. U slučaju takvog povećanja cijene, kupac ima pravo besplatno otkazati narudžbu u roku od deset (10) dana od BSLBATT-a nakon najave povećanja cijene.

3.6 Sporovi između kupca i BSLBATT-a u vezi s kvalitetom, dostavom ili bilo kojim drugim prigovorom koji podnosi kupac ne daju mu pravo da obustavi plaćanje.

Članak 4. dostava

4.1 Dostava će biti FOB Kina (Incoterm 2010), osim ako se drugačije ne dogovori za određenu narudžbu. Svi rokovi isporuke koje je priopćio BSLBATT samo su indikativne svrhe. Ako BSLBATT premaši rok isporuke, to kupcu ne daje pravo na potraživanje bilo kakve naknade, niti mu daje pravo da otkaže kupčevu narudžbu ili raskine ugovor, osim ako je rok isporuke dokazano premašen u tolikoj mjeri da se od kupca ne može razumno očekivati ​​da će poštovati sporazum. U tom slučaju kupac ima pravo otkazati narudžbu i / ili raskinuti ugovor pismenom obavijesti. Takvo otkazivanje ili raskid podliježe kupcu vraćanju proizvoda koji su već isporučeni kupcu BSLBATT-u o trošku kupca.

4.2 Otkazivanje narudžbi podliježe pisanoj potvrdi BSLBATT-a. U slučaju otkazivanja, BSLBATT će imati pravo zahtijevati naknadu troškova koje je morao izvršiti u vezi s narudžbom, poput, ali ne ograničavajući se na troškove otpreme ako je narudžba već otpremljena, ali nije prikupljena ili kupnja sirovina ili komponenata koje se ne mogu koristiti za ostale kupce. Svi takvi troškovi naplaćuju se kupcu ili se računaju od bilo kojeg iznosa koji je kupac već platio.

4.3 Naručeni proizvodi dostavljaju se na adresu koju je kupac naznačio prilikom narudžbe. Ako kupac želi promijeniti adresu dostave prije trenutka otpreme, kupac mora pismeno obavijestiti BSLBATT o takvoj novoj adresi. Promjena adrese može biti podložna administrativnim troškovima i / ili većim troškovima obrade i otpreme.

Članak 5. Zadržavanje vlasništva

5.1 Vlasništvo nad proizvodima koji su isporučeni kupcu neće prijeći na kupca dok kupac ne plati cjelokupnu cijenu kupnje BSLBATT-u, kako je određeno u ugovoru. Svaki rizik u vezi s proizvodima prijeći će na kupca u trenutku isporuke u skladu s primjenjivim Incotermom.

Članak 6. Jamstvo i odgovornost

6.1 Po isporuci kupac je dužan odmah provjeriti jesu li proizvodi oštećeni tijekom transporta. U slučaju da je nastala takva šteta, kupac mora o tome obavijestiti BSLBATT što je prije moguće, u svakom slučaju najkasnije u roku od tri (3) dana od isporuke, točnom, pisanom izjavom, navodeći štetu i, ako je moguće, fotografirati. Ako ne pregledate proizvode i ne obavijestite BSLBATT u navedenom roku ili upotrebu proizvoda u bilo kojem trenutku, bit će konačni dokaz da je Super B na zadovoljavajući način ponudio dostavu.

6.2 U slučaju da kupac dokaže da bilo koji od isporučenih proizvoda nije u skladu s ugovorom, BSLBATT (po svojoj želji, nakon što je kupca vratio one proizvode) ima mogućnost popraviti ili zamijeniti takve proizvode novim proizvodima , ili za povrat fakturne vrijednosti, isključujući troškove otpreme.

6.3 BSLBATT daje trogodišnje ograničeno jamstvo za štete uzrokovane proizvodnim nedostacima počevši od trenutka isporuke. Štete uzrokovane proizvodnim nedostacima ne uključuju štetu nastalu zbog (a) općeg trošenja, (b) kratkog spoja, (c) prekomjernog punjenja, (d) dubokog pražnjenja, (e) pregrijavanja proizvoda BSLBATT (f) ugradnje BSLBATT-a proizvod od strane osoba nekvalificiranih za rad s elektrotehničkim uređajima ili komponentama, (g) bilo koju drugu nepravednu uporabu protivnu BSLBATT-ovom korisničkom priručniku ili sigurnosnim uputama, (h) bilo kakvu uporabu suprotnu specifikacijama proizvoda za taj proizvod; (i) bilo koja djela više sile.

6.4 Jamstveno razdoblje za dijelove proizvoda koji su popravljeni ili zamijenjeni u okviru jamstva bit će dvanaest (12) mjeseci od datuma popravka ili isporuke zamjene.

6.5 Osim kako je navedeno u odredbama 6.3 i 6.4, BSLBATT ne daje nikakvo jamstvo, bilo izričito ili podrazumijevano, uključujući, bez ograničenja, bilo koje podrazumijevano jamstvo prodajnosti i prikladnosti za određenu svrhu ili bilo koje jamstvo koje proizlazi iz bilo kakvog postupka trgovanja, tijeka izvedbe ili korištenja trguje i izričito se odriče bilo kakve izjave ili jamstva da će proizvod udovoljavati zahtjevima kupca, izvršiti bilo koju određenu funkciju ili postići željeni rezultat osim pismenog izričitog izjave Super B-a.

6.6 Osim kako je navedeno u odredbi 6.3, BSLBATT ne daje nikakvo jamstvo, bilo izričito ili implicirano, uključujući, bez ograničenja, bilo koje podrazumijevano jamstvo prodajnosti i podobnosti za određenu svrhu ili bilo koje jamstvo koje proizlazi iz bilo kakvog načina trgovanja, tijeka obavljanja ili korištenja trgovine i izričito se odriče bilo kakve izjave ili jamstva da će proizvod zadovoljiti zahtjeve kupca, izvršiti bilo koju određenu funkciju ili postići željeni rezultat, osim što je izričito navedeno u pisanom obliku od strane BSLBATT.

6.7 Svaka odgovornost prema kupcu u svakom slučaju prestaje važiti u slučaju da kupac pismeno ne obavijesti BSLBATT o postojanju nedostatka u roku od deset (10) dana od otkrivanja nedostatka, kako bi BSLBATT mogao istražiti šteta. Neki od BSLBATT-ovih proizvoda elektronički pohranjuju podatke o korištenju, uključujući podatke o punjenju / pražnjenju, kako bi BSLBATT mogli retroaktivno analizirati takve podatke prilikom istraživanja štete.

6.8 Svaka odgovornost BSLBATT-a za štetu koju je pretrpio kupac u svakom je slučaju ograničena na iznos fakture relevantnih proizvoda, osim ako je takva šteta prouzročena grubim nemarom ili namjernim kršenjem BSLBATT-a. BSLBATT nikada ne može biti odgovoran za (a) štetu nastalu bilo kojom od okolnosti spomenutih u odredbi 6.3, koja dovodi do oštećenja proizvoda BSLBATT ili bilo kojeg drugog uređaja koji se nalazi u blizini tih proizvoda, ili (b) posljedične štete ili (c) gubitka dobiti ili dobre volje.

6.9 U mjeri u kojoj sud utvrdi da se na određeno ograničenje odgovornosti prema članku 6.7 ne može pozivati ​​na određeni zahtjev za naknadu štete, na štetu BSLBATT-a za gubitak imovine, materijalnu štetu i tjelesne ozljede (uključujući smrt) primjenom tih određenih proizvoda BSLBATT u svakom će slučaju biti ograničen na iznos koji je BSLBATT-ovo osiguravajuće društvo stvarno isplatilo BSLBATT-u u skladu s osiguravajućim pokrićem te police osiguranja za tu određenu vrstu štete. BSLBATT je osigurao određene rizike, kako je opisano u odgovarajućim policama osiguranja. Ova pravila sadrže uobičajeno ograničenje isplate osiguranja koja se isplaćuje BSLBATT-u ako i ako je događaj pokriven.

Članak 7. Kontrola izvoza

7.1 Kupac neće izvoziti, izravno ili neizravno, bilo kakve tehničke podatke stečene od BSLBATT-a prema ugovoru ili bilo koje BSLBATT-ove proizvode koristeći takve tehničke podatke na mjesto ili na način koji u vrijeme izvoza zahtijeva izvoznu dozvolu ili drugo odobrenje vlade, bez prethodnog pribavljanja pismenog pristanka za to od odgovarajućeg vladinog tijela u skladu s važećim zakonom.

7.2 BSLBATT-ovi proizvodi u biti su namijenjeni civilnim (tj. Nevojnim) svrhama. Kupac neće primjenjivati ​​proizvode ni u jednom vojnom uređaju, osim ako se izričito pismeno ne dogovori s BSLBATT.

7.3 BSLBATT ima pravo otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku ako ima razloga vjerovati (prema vlastitom mišljenju) da bi bilo koji mjerodavni zakoni o kontroli izvoza ili trgovine mogli biti prekršeni ako bi ispunio takvu narudžbu, a ne mora platiti nikakvu naknadu za štetu ili na drugi način za kupca.

Članak 8. Viša sila

8.1 U slučaju više sile, ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo, BSLBATT, po vlastitom nahođenju, ima pravo suspendirati izvršenje naloga kupca i / ili izvan suda raskinuti ugovor obavještavajući kupca o takvoj suspenziji i / ili raskid u pisanom obliku, a da BSLBATT nije dužan kupcu platiti bilo kakvu naknadu.

8.2 Pod višom silom podrazumijeva se, ali ne ograničavajući se na svaki neuspjeh u izvedbi koji se ne može pripisati BSLBATT-u ili posrednicima i trećim stranama angažiranim od strane BSLBATT-a. Viša sila BSLBATT-a u svakom se slučaju podrazumijeva, ali nije ograničena na, štrajkove među radnom snagom BSLBATT-a i štrajkove među trećim stranama uključenim u BSLBATT, kao i prirodne katastrofe i druge neočekivane događaje izvan BSLBATT-ove kontrole.

Članak 9. Opće odredbe

9.1 Kupac će poštivati ​​povjerljivost svih podataka, specifikacija, poslovnih podataka i know-howa koje se odnose na BSLBATT i koje im pruža. Na zahtjev BSLBATT-a, kupac će ga vratiti BSLBATT-u, plaćen prijevoz, u ispravnom stanju u roku od četrnaest (14) dana.

9.2 Bez obzira na postojanje prava na zakonsku zaštitu, sve ideje, izumi, dizajni i uzorci, djela zaštićena autorskim pravima, patentima, pravima dizajna, zaštitnim znakovima, autorskim pravima i poslovnom tajnom te sav know-how ili drugo intelektualno vlasništvo vezano uz robu koju proizvodi BSLBATT ili generirani u izvršenju naloga, i sve tehnike koje BSLBATT primjenjuje za proizvodnju i dizajn proizvoda, prije ili nakon obrade narudžbe, uvijek će ostati ili postati, ovisno o slučaju, jedino intelektualno vlasništvo BSLBATT-a.

9.3 Ako se jedna ili više odredbi ovih uvjeta ili bilo kojeg drugog sporazuma s BSLBATT-om sukobi s bilo kojim važećim zakonskim odredbama, odgovarajuća odredba postaje ništavna i zamjenjuje se zakonski dopuštenom i usporedivom odredbom koju će formulirati BSLBATT. Preostale odredbe ovih općih uvjeta i dalje će se primjenjivati ​​u cijelosti.

Članak 10. Mjerodavno pravo i sporovi

10.1 Sva prava, obveze, ponude, narudžbe i ugovori na koje se primjenjuju ovi opći uvjeti regulirani su isključivo kineskim zakonom, s izuzetkom pravila međunarodnog sukoba zakona. Također je isključena primjenjivost Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

10.2 Svi sporovi između strana nastali kao rezultat sporazuma na koji se primjenjuju ovi uvjeti ili bilo koji drugi sporazum proizašao iz toga podnijet će se isključivo nadležnom sudu u okrugu Amsterdam, Nizozemska, osim ako Super B ne odluči podnijeti spor bilo kojem drugom nadležnom sudu.

Ovi Uvjeti prodaje izrađeni su na engleskom jeziku. U slučaju neslaganja između engleske verzije i bilo koje prevedene verzije, u svim će slučajevima prevladati izvorna engleska verzija.